Del: - -

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver

Hvis I konstaterer en vækst af skimmelsvampe, er det ledelsens og arbejdsmiljøorganisationen opgave at beskytte ansatte og brugere, at finde en varig løsning på problemet - og at undgå unødvendig frygt og bekymring undervejs. Lav hurtigt en handleplan for forløbet - det skaber tryghed.

Læs også

På den enkelte arbejdsplads har arbejdsmiljøorganisationen (AMO) følgende centrale opgaver i forbindelse med skimmelsvampe:

Læs også det overordnede tema om roller og ansvar i forhold til indeklima.

Få problemet på dagsordenen

Hvis der er begrundet mistanke om skimmelsvampe, skal ledelsen på arbejdspladsen tage sagen op i forhold til kommunen eller institutionens ejer. Præcis hvordan det skal ske, vil afhænge af de procedurer, der gælder lokalt.

Næste skridt er at få en byggeteknisk gennemgang af hele arbejdspladsen. Ofte vælger man at lade et specialfirma gøre det.

Det er vigtigt, at finde ud af, hvorfor problemet er opstået, og hvad der skal til for at forhindre, at skimmelsvampene kommer igen.

Den byggetekniske gennemgang vil ofte munde ud i en rapport, som beskriver skaderne, og som ofte peger på flere muligheder for at løse problemet. Typisk vil nogle løsninger være dyrere end andre.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at regler og procedurer er overholdt og kan vejlede eller give påbud, hvis processen går i stå.

Det er vigtigt at undgå at gå i panik: Skimmelsvampe er ikke akut skadelige. Medarbejdere, og andre der er berørt af problemet, bør derfor informeres på en måde, så man undgår unødvendig angst og bekymring.

Renovering

Er skaden sket, skal de angrebne bygningsdele renoveres grundigt. Det kan fx være nødvendigt med nyt tag, nye vinduer, udskiftning af vandrør, isolering og bedre udluftning.

I forbindelse med renovering og ombygning har AMO ret og pligt til at deltage aktivt i planlægningen.

Præcis hvordan renoveringen skal foregå, afhænger af svampevækstens omfang og karakter. Derfor skal professionelle med ekspertise i svampeskader inddrages i arbejdet.

Som hovedregel bør man udskifte de materialer, hvor skimmelsvampene vokser. Kan materialerne ikke udskiftes, skal de renses i bund af et specialfirma.

AMO bør arbejde aktivt for at sikre, at den bedst mulige løsning bliver valgt. Det er vigtigt at sikre, at renoveringen ikke udløser nye problemer med arbejdsmiljøet. Det kan fx ske, hvis et nyt tag giver dårligt lys i lokalerne.

Arbejdstilsynet hjælper ved uenighed

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Det gælder også i forhold til fugt og skimmelsvampe. Hvis I ikke kan opnå enighed om en handlingsplan, kan arbejdsmiljøgruppen eller den enkelte medarbejder bede Arbejdstilsynet om at vurdere, om et fugtproblem eller en vækst af skimmelsvampe bliver håndteret forsvarligt.

Arbejdstilsynet kan bl.a. påbyde arbejdsgiveren at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at finde frem til en varig løsning.


Senest revideret den 05. januar 2022