Del: - -

Dansk Indeklima Mærkning

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er en frivillig mærkningsordning, som giver forbrugere og bygningsansvarlige dokumentation for bl.a. lugtgener og afgasningstid. Det gør det lettere at vælge produkter med lav afgasning og dermed færre gener på arbejdspladsen efterfølgende.

Hvorfor et Indeklimamærke?

Formålet med indeklimamærkningen er at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

  • at give producenterne et redskab til at udvikle og dokumnetere mere indeklimarigtige produkter
  • at give brugerne overblik over indeklimarigtige produkter
  • at give bedre forståelse af produkters påvirkning af indeklimaet

Indeklimamærkets krav og dokumentation

Indeklimamærket dokumenterer luftkvaliteten i indeklimaet over tid, efter at man har taget et produkt i brug. Med mærket følger en vejledning, der beskriver, hvordan man vedligeholder, bruger og rengør produktet bedst muligt, så de optimale indeklimaforhold bibeholdes.

Materialer, maling og inventar til brug indendøre kan mærkes. På indeklimamaerket.dk findes en aktuel liste over mærkede produkter

Indeklimamærket forholder sig til produkterne i brugsfasen og adskiller sig derved fra miljømærkerne Svanen og Blomsten, som primært fokuserer på miljøet i forbindelse med produktion og bortskaffelse. Læs mere om forskellige mærkningsordninger, og deres betydning for indeklimaet.

Indeklimamærket DIM har fokus på tre centrale områder:

  • Afgasning.Alle produkter har en såkaldt afgasning. Det vil sige, at de afgiver en mængde kemiske stoffer indenfor en given periode efter produktionen. Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften. Indeklimamærket angiver en ’tidsværdi’, som fortæller  hvor lang tid der går, før afgasningen fra produktet er faldet til et acceptabelt niveau. Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.
  • Partikelafgivelse. Loftprodukter klassificeres desuden for partikelafgivelse, bestemt ved såkaldt sedimenterbart støv, som består af partikler inkl. fibre, som afgives i den første tid af produktets brug.
  • Indeklimarelevante vejledninger. For indeklimamærkede produkter skal der foreligge vejledninger vedrørende projektering, transport, opbevaring, montering, rengøring og vedligeholdelse. Disse vejledninger skal følges for ikke at forringe produkternes indeklimarelevante egenskaber.

Det tekniske grundlag for indeklimamærkningen er baseret på internationale prøvningsstandarder samt i nogle generelle kriterier, ligesom der er fastsat konkrete kriterier for hvert produktområde.

Nye krav siden februar 2018

Siden 2018 er mærkningsordningen blevet tilpasset europæiske standarder for målemetoder, ligesom vurderingsmetoderne er er blevet harmoniseret med andre europæiske mærkningsordninger for afgasning.

Den totale afgasning af flygtige organiske forbindelser fra byggematerialer angives i målet ’TVOC’. I forbindelse med Dansk Indeklima Mærknings nye krav er der indført en grænse for hvor høj denne totale afgasning fra et materiale må være for at kunne opnå en mærkningstilladelse.

I forbindelse med DGNB-certificering af en bygning er der ligeledes en grænse for, hvor høj TVOC der må være i rumluften. Vælger man indeklimamærkede produkter, har man en større sikkerhed for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.

Læs mere om Dansk Indeklima Mærkning


Senest revideret den 17. april 2020