Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her

Love og regler

Der findes en række regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være i bygninger, der bruges til undervisning.

Lovgivningen udstikker en række generelle anbefalinger og minimumskrav til belysning, støj, temperatur og luftkvalitet i undervisningsbygninger. Nedenfor er samlet en række eksempler på nogle af de betingelser, indeklimaet i undervisningslokaler skal opfylde.

  • Den almene belysning i undervisningsrum bør være på 200 lux på bordene – og i hele rummet, hvis der er mulighed for fleksibel indretning. Ved mørke tavle er det nødvendigt med en lysstyrke på 500 lux, mens 200 lux er tilstrækkeligt ved lyse tavler.
  • En længerevarende lydstyrke på over 85 dB kan give høreskader. Støjen fra tekniske installationer i et møbelleret undervisningslokale bør ikke være højere end 35 dB, mens støjen fra børn og unge ofte kan være langt højere. Efterklangstiden i lokalet bør ikke overskride 0,6 sekunder.
  • Temperaturen giver sjældent anledning til gener, hvis den ved stillesiddende arbejde ligger mellem 20 og 22 °C.
  • Luften skal være så ren som mulig, og derfor bør undervisningsrum og lignende ventileres med et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding. Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal i normalklasserum være mindst 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² gulv, samtidig skal det sikres, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 1000 ppm svarende til 0,1 pct. CO

Lovteksterne

Kravene og retningslinjerne til indeklimaet på arbejdspladser, herunder uddannelsesinstitutioner, er nærmere beskrevet følgende steder:

  • Arbejdsmiljøloven udstikker overordnede krav til arbejdsstedet, og hvordan indeklimaet skal være.
  • Byggeloven og herunder Bygningsreglementet 2015 har til formål at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
  • Arbejdstilsynet har udformet nogle mere konkrete vejledninger på baggrund af de generelle retningslinjer for arbejdsmiljøet og indeklimaet, der slås fast i Arbejdsmiljøloven og Byggeloven.

Senest revideret den 21. februar 2020