Del: - -

Kort og godt om ventilation

En del af et godt indeklima er, at det rum man opholder sig i bliver ventileret, så luften i rummet har en tilpas temperatur og ikke føles tung og ”brugt”. Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft.

Ventilation kan enten være mekanisk eller naturlig eller en kombination af begge dele

Det er vigtigt for din sundhed, komfort og præstationsevne, at du arbejder i frisk luft. Frisk luft forebygger desuden fugt og skimmel i bygninger. 

Der er virkelig mange forskellige ventilationsløsninger at vælge imellem, men overordnet set kan de grupperes i tre kategorier, naturlig udluftning, mekanisk ventilation, og hybrid ventilation.

Hensigten med ventilation er dels at fjerne luftforureninger, der kommer fra mennesker, overflader og processer, dels at erstatte den forurenede luft med frisk luft. Det gavner både helbredet og præstationsevnen.

Ventilation kan ske naturligt og/eller mekanisk. Benyttes begge dele kaldes det hybridventilation. Rengøring og vedligeholdelse er også med til at holde luften ren og sikre et godt indeklima.

Derudover kan den enkelte medarbejder være opmærksom på ventiler, termostater og placering af møbler for at opnå den bedste ventilation.

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation er den simpleste form for ventilation, hvor der tilføres frisk luft udefra uden brug af ventilatorer men ved hjælp af åbne døre og vinduer, ventiler og luftkanaler rundt om i bygningen. Vinduer og ventiler skal helst kunne åbnes og lukkes afhængig af behovet for frisk luft i lokalet.

Det er vigtigt at undgå generende træk, og derfor kan det være et godt råd at lufte ud i pauser, hvor der er ingen eller færre folk i arbejdsrummet.

Det er samtidig væsentligt, at luften udefra skal være ren og ikke stamme fra forurenede områder og gader med megen trafik.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation foregår ved hjælp af mekaniske ventilatorer, der sikrer udsugning og tilførsel af frisk luft, så der opnås en større og mere konstant ventilation end ved naturlig ventilation. For at undgå træk kræves der særlig godt udformede udeluftventiler, eventuelt med opvarmning, og at arbejdspladsen er placeret et godt stykke fra ventilerne. Udsugningskanalerne bør suge luften ud i loftet eller i nærheden af loftet.

Ventilationsanlæg fungerer forskelligt alt efter, hvilket behov arbejdspladsen har. Det kan sørge for en konstant ind- og udsugning af luft, eller det kan blot rense og recirkulere luften i lokalet. Mekanisk ventilation kan også fungere som klimaanlæg, der regulerer temperaturen og luftfugtigheden.

Hybrid ventilation

Naturlig ventilation er ikke altid tilstrækkeligt for at opnå et godt indeklima. Derfor kan man supplere med mekanisk ventilation, så man opnår det, man kan kalde for hybrid ventilation. Hybrid ventilation kombinerer således naturlig og mekanisk ventilation og udnytter begge dele efter behov for at opnå en effektiv og også energibesparende ventilation. 

Der findes normalt to typer af hybridventilation. Den ene form er baseret på skift mellem mekanisk og naturlig ventilation, så der i perioder anvendes naturlig ventilation og i andre perioder mekanisk.

Alternativt kan ventilationen være baseret på en flydende balancering mellem mekanisk og naturlig ventilation, hvor der løbende skrues op for den mekaniske ventilation i takt med, at de kræfter, der driver den naturlige ventilation, styrkes eller svækkes.

Selv om det ikke nødvendigvis er billigere, så er den altoverskyggende fordel ved hybrid ventilation, at der spares energi, hvilket potentielt kan spare arbejdspladsen penge, men også tager hensyn til miljøet.

Rengøring og vedligeholdelse

En stor udfordring ved ventilation er at undgå den skadende træk, der kan opstå. Det er derfor vigtigt jævnligt at kontrollere og rengøre spjæld, ventiler, filtre og luftkanaler, så disse kan åbnes og lukkes ordentligt.

Desuden kan støv og snavs, der sidder fast i ventilationsanlægget, forringe virkningen af ventilationen og i værste fald være sundhedsskadelig, hvis det blæses rundt i rummet.

Ventilationsanlæg der ikke fungerer ordentligt kan således være kilde til støj, træk og eventuel forurening af indeklimaet. Det er derfor vigtigt, at det regelmæssigt gennemgår serviceeftersyn.

Hvad kan man selv gøre

Medarbejderne i lokalet kan selv være med til at få ventilationen til at fungere optimalt ved at sørge for korrekt indstilling af ventiler og termostater og desuden vide, hvordan anlægget fungerer.

Møblers placering i et lokale har også stor betydning for eventuel træk og korrekt ventilation i rummet, da møbler kan afbøje luftstrømmen og derved hindre, at man opnår den ønskede ventilation. Det kan være en god ide at fjerne unødvendige møbler og være opmærksom på ventilationen, når nye sættes op. 

Video: Luftskifte i indeklimaet

Se også en forklarende video om luftskifte i indeklimaet, som er udarbejdet af Indeklimafilm.dk, som Grundejernes Investeringsfond og Realdania står bag.


Senest revideret den 16. februar 2024