Elever målte CO2

I september 2009 målte 20.000 elever fra landets folkeskoler og gymnasier luftkvaliteten i deres klasselokaler. Sammen med målinger af skimmelsvamp skulle CO2-målingerne give forskere fra DTU et overblik over luftkvaliteten på de danske skoler.

Resultaterne viser, at over halvdelen har dårlig luftkvalitet. Det kan påvirke koncentrationsevne og indlæring. 

CO2 har været på dagsordnen længe.

Vi har hørt om fossile brændstoffers forurenende konsekvenser, jordens mulige klimaændringer, og de fleste har vel fulgt med i debatten om, hvad vi så gør ved det. Men hvad med vores hverdag, der hvor vi selv og vores børn befinder os?

Der har koncentrationen af CO2 også en konkret betydning.

Indeklima på dagsordenen

Skolens indeklima var sat på dagsordenen i Masseeksperimentet 2009, som var et samarbejde mellem Dansk Naturvidenskabsfestival og DTU (Danmarks Tekniske Universitet). Eksperimentet skulle både understøtte undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes hverdag, og samtidig skulle resultaterne fra målingerne bidrage til ny og vigtig viden om indeklimaet på skolerne i Danmark.

”Det er jo et område, som er med i forskningsplanen og vi ville gerne være med, da det var en mulighed for at få adgang til en hel masse målinger. Det var som en gave fra himlen! Det var en fantastisk mulighed for at få data, og derudover være med til at udbrede viden om indeklima på de danske skoler”, udtaler forsker ved DTU Geo Clausen.

Eleverne skulle selv måle

Eleverne der deltog i Masseeksperimentet 2009 fik udleveret testudstyr, så de selv kunne måle, hvor god eller dårlig luften var i klasselokalerne. Testen af CO2-indholdet blev udført med et lille rør, der indeholder pulver, som skifter farve, når det kommer i kontakt med CO2.

Efter en undervisningstime, hvor eleverne havde siddet i lokalet helt som de plejede, skulle de suge luft gennem røret med en lille pumpe. Mængden af CO2 i luften kunne så aflæses direkte på røret, og alle data blev efterfølgende sendt til forskerne på DTU.

Hvorfor måle CO2 indendørs?

I et klasselokale er der mange forskellige forureningskilder, der kan påvirke indeklimaet og dermed indlæring og koncentrationsevne. Et af forureningsparametrene er CO2, der hovedsageligt afgives fra elever og lærere, når de ånder ud.

CO2 er i sig selv ikke skadeligt ved de koncentrationer, man normalt oplever indendørs. Men tung og dårlig luft hæmmer børn og unges evne til at lære nyt, og resultaterne af Masseekseperimentet 2009 viste, at over halvdelen af skolerne havde målt en CO2-koncentration på over 1000 ppm, som er Arbejdstilsynets anbefalede grænse.

Kilde: Elevrapport om resultater fra Masseeksperiment 2009
Note: undersøgelsen dækkede 13% af landets skoler

Foruroligende resultater

På spørgsmålet om, hvorvidt resultaterne af målingerne ikke er foruroligende, samtykker Geo Clausen. ”Jo, vi synes, det er foruroligende. I en tid hvor vi er meget opmærksomme på, at børnene skal klare sig godt virker det paradoksalt, når vi har en meget stærk formodning om koncentrationen af CO2 har indflydelse på læring. ”

”Masseeksperimentet satte gang i noget. Vi var hovedhistorien i TV-Avisen og andre medier kort efter, og vi har fået mange henvendelser fra skoler og kommuner, der gerne vil have lavet yderligere målinger. Vi ved, at der har været debat rundt omkring i skolebestyrelserne, så emnet er blevet bragt på banen”, siger Geo Clausen.

”Men nu er det jo så op til politikerne at gøre noget ved det. Vi har skaffet dem et beslutningsgrundlag, de kan tage stilling til. Det håber vi så, de gør!”

For dårlig ventilation – husk at luft ud!

Den afsluttende rapport slår fast, at grunden til den høje andel af klasselokaler med for høj CO2-koncentration skyldes dårlig ventilation. Det afgørende for at holde CO2-koncetrationen på et rimeligt niveau er netop ventilation. Jo mere udeluft, der tilføres, jo lavere vil CO2-koncentationen være.

Rapporten peger på, at automatisk ventilationsudstyr kan have en forbedrende effekt, men fremhæver samtidig, at man ikke skal læne sig tilbage og vente på nye tekniske installationer. Man kan selv gå i gang med at lufte ud!

CO2-koncentrationen stiger i løbet af en lektion, og det er derfor vigtigt at åbne vinduerne i klasselokalet regelmæssigt. Eleverne bør derudover forlade klasselokalet i frikvartererne, så CO2-koncentrationen kan nedbringes før starten af næste lektion.

Bedre i Norge og Sverige

Lignende eksperiment er også udført i Sverige og Norge, og der har vist sig en tydelig forskel mellem de tre lande, hvor Danmark tager sidstepladsen. ”Det har været spændende at kunne arbejde med data fra tre lande. Der har vist sig en kæmpe forskel mellem Norge og Sverige på den ene side og Danmark på den anden. Luftkvaliteten i de to andre lande er væsentligt bedre, og det skyldes simpelthen bedre ventilation i forhold til antal personer i lokalet”, siger Geo Clausen.

Også i 2010 udføres der et Masseeksperiment. Emnet er Mennesker og Maskiner.

Links til: 


Senest revideret den 12. april 2023