Del: - -

Krav, love og regler

For at sikre arbejdspladser med sunde arbejdsforhold indeholder lovgivningen en række minimumskrav til et byggeris indeklima.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven udstikker de overordnede krav til arbejdsstedet, og hvordan indeklimaet skal være. Særlig interessant er arbejdsmiljølovens kapitel 6 om arbejdsstedets indretning. Loven er fulgt op af flere bekendtgørelser, hvor de to vigtigste er 'Bekendtgørelse nr. 492 (2002) om arbejdets udførelse' og 'Bekendtgørelse nr. 96 (2001) om faste arbejdssteders indretning'.

Byggeloven

Byggeloven har til formål at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Byggeloven er konkretiseret i Bygningsreglementet.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har udformet konkrete vejledninger og meddelelser, der bygger på Arbejdsmiljølovens og Byggelovens mere generelle retningslinjer for arbejdsmiljøet og indeklimaet. Følgende er særlig vigtige i forbindelse med indeklima.

At-vejledninger:


Senest revideret den 27. august 2021