Del: - -

Metoder til test og dokumentation af indeklima

Her er en kort beskrivelse af og link til forskellige metoder og processer, der kan bidrage til, at I faktisk får det indeklima, som I beder om.

Af journalist Lone Bolther Rubin, foto: Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen.

Det er vigtigt at aftale på forhånd, hvad man vil opnå med installationerne i bygningen, dvs opstille mål for indeklima og energi. Desuden skal man aftale, hvordan man vil måle det, samt hvilken proces og hvilke test man vil gennemføre for at kontrollere, at målene bliver opfyldt.

Her følger en kort beskrivelse af forskellige metoder. Primære kilde er en rapport fra Aalborg Universitet i 2015: Commissioning af installationer - Erfaringsopsamling 2015. Umiddelbart ser det ud til, at der er meget fokus på energi, men det hænger uløseligt sammen med krav til indeklima.

Ensartede krav til indeklimaet

I "Branchevejledning for Indeklimaberegninger" er der præsenteret en ensartet beregningsmetode, som bygherrer kan bruge, når de skal specificere kravene til indeklimaet. Den er udgivet i 2017 af Aalborg Universitet BUILD og skrevet af InnoBYG med støtte fra Realdania og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hent Branchevejledningen her.

Metoder til energimåling

Detaljeret måling er forudsætningen for at kunne kontrollere og efterfølgende styre ydeevne og energiforbrug. Der findes en bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling bruges. Desuden har bygningsreglementet nogle bestemmelser, der sikrer at man kan måle efter forbrugstype og anvendelsessted.

Indregulering og afprøvning - lovkrav

Bygningsreglementet stiller allerede en række krav til bygningers ydeevne i forhold til energi og indeklima.

Desuden skal ventilationsanlæg indreguleres inden aflevering i henhold til Dansk Standard, DS 447. Der er også krav om dansk drifts- og vedligeholdelsesvejledning til anlægget. Tilsvarende skal varme- og køleanlæg indreguleres efter DS 469.

Nedenstående metoder kan ses som frivillige processer, der kan medvirke til, at både lovens og bygherrens øvrige krav og ønsker bliver leveret.

Commissioning anbefales af Værdibyg

Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil. Processen skal sikre, at der stilles specifikke krav til installationernes ydeevne, og at de opfyldes, inden bygningen afleveres. Metoden er enkel, men omfattende.

Bygherren etablerer en commissioning organisation. Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) lavede i 2013 en vejledning.

I 2014 udgav Dansk Standard DS 3090 ”Commissioning–processen for bygninger – installationer i nybyggeri og større ombygninger.” Standarden indeholder bl.a. tjeklister til brug for det løbende tilsyn med installationerne.

Følges standarden skal man bl.a. sikre minimalt (lovet) energiforbrug, overholdelse af relevante lovkrav herunder krav til indeklimaet og sørge for optimalt samspil mellem de forskellige installationer. Der skal også være en plan for vedligeholdelse, og driftspersonalet skal uddannes til at betjene systemerne.

Rolf Simonsen, der er sekretariatsleder for Værdiskabende Byggeproces, anbefaler metoden, men med et vist forbehold:

- Commissioning er rigtig fint til at sikre, at bygningerne performer, når de afleveres. Men man skal være opmærksom på organiseringen, og hvad processen kræver af bygherren. Hvis man ikke gør det helhjertet, skal man lade være, siger han.

Performancetest

Performancetesten blev udviklet af Bygningsstyrelsen i slutningen af 2014. Den kan bruges som selvstændigt værktøj eller i samspil med commissioning og/eller integreret design.

Krav om test fremgår af udbuddet, hvor det defineres, hvor mange af de i alt 30 parametre, der skal testes. Bygningens tekniske driftsorganisation er inddraget i dette valg.

Målene er knyttet til energieffektivitet og ydeevne, og testen foregår før overdragelse, og før brugerne flytter ind. Bygherrens krav er veldefinerede, og hvis testen ikke lever op til de aftalte mål, kan en del af entreprisesummen holdes tilbage.

Læs mere om performancetesten på Bygningsstyrelsens hjemmeside.

Integreret Energi Design (IED)

Med Integreret Energi Design (IED) sigter man mod at opnå en bygning, der, i kraft af sit grundlæggende design og sin placering, har et optimalt indeklima med så lavt et energiforbrug som muligt.

Den skal være bygbar, miljøbevidst, i høj æstetisk og bygningsmæssig kvalitet og totaløkonomisk fordelagtig. Ofte ønsker man en bygning, der udnytter den naturlige energi, og som dermed har brug for et minimum af installationer.

IED involverer alle byggeriets parter, også entreprenøren, allerede inden bygningen er tegnet. Det skal blandt andet sikre, at arkitektens idéer også kan realiseres.

Metoden er beskrevet i 2009 af Esbensen Rådgivende Ingeniører og Henning Larsen Architects for Nordisk InnovationsCenter. Find vejledningen her.

Det vil være oplagt at fortsætte en IED-proces med commissioning og performancetest, og når byggeriet er taget i brug - med energiledelse.

Branchevejledning for energiberegninger

Bygningsreglementet stiller krav til bygningers energieffektivitet og ikke til det faktiske energiforbrug. Der er ofte stor forskel på det beregnede og det faktiske energiforbrug. Det skyldes bl.a. brugernes måde at påvirke installationerne på.

InnoBYG har i 2014 udgivet en Branchevejledning for energiberegninger, der skal hjælpe til med at lave mere retvisende beregninger.

Blandt andet handler det om, at bygningens ejer(bygherre) og rådgiveren opbygger en større fælles forståelse af behov og de betydende forudsætninger og usikkerheder, der er forbundet med energiberegning.

Energiledelse skal optimere driften i længden

Når nu I har fået en god og optimal bygning, så investér i driften i form af energiledelse. Det sikrer fortsat energieffektiv drift med optimalt indeklima til følge. Se vejledningen fra Energistyrelsen: Energiledelse i stat og kommuner.

 


Senest revideret den 21. november 2023