Del: - -

Levende lys danner ultrafine partikler

Levende lys afgiver mange ultrafine partikler, men er de skadelige for helbredet? Og hvad kan I selv gøre for at reducere mængden af partikler. Vi ser på forskellige studier, der indikerer risici ved levende lys forskelligt.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Kalenderlys, juledekorationer og adventskranse med stearinlys er indbegrebet af julehygge – også på mange arbejdspladser.

I bør dog overveje, om der er andre måder at skabe hygge på. Ingen ved nemlig med sikkerhed, om det er usundt med de levende lys inden døre.

Læs også:

Levende lys danner ultrafine partikler

Der tilføres op mod 1000 gange så mange partikler og røggasser (kvælstofdioxid) til indeluften, når der tændes et lys i forhold til ingen lys. Fimrehårene i luftvejene ikke kan filtrere disse ultrafine partikler fra. De kommer derfor helt ned i lungerne.

Det ved man med sikkerhed. Men der er stor forskel på, hvor mange og hvilke partikler det drejer sig om. Det afhænger af lysets type og måden, det brænder på.

En rapport fra Miljøstyrelsen, som udkom i 2017, konkluderer, at et lys, der soder eller blafrer, udsender 30-70 gange så mange kulstofpartikler end et lys, der brænder stabilt. Og man formoder, at kulstofpartikler udgør den største sundhedsrisiko. Man bør derfor sikre sig, at flammen hverken soder eller blafrer.

Stearinlys afgiver dobbelt så mange partikler som paraffinlys

Forskerne bag rapporten undersøgte indhold og emission fra 32 forskellige hvide stagelys, der udgør cirka 90% af det samlede salg af levende stagelys. Det viste sig, at stearinlys afgiver dobbelt så mange partikler som paraffinlys. Men det er ikke ensbetydende med, at de nødvendigvis udgør en større sundhedsrisiko. Det kræver mere viden om partiklernes egenskaber.

Forskerne fandt mindre forekomster af bly i 26 af de 32 lys og også i de emitterede partikler. ”De bidrager derfor til en potentiel helbredsmæssig risiko ved indånding,” står der i rapporten. Men igen. Det er ikke videnskabeligt undersøgt, og et andet sted i rapporten står der, at mængden af bly og nikkel i lysene ikke bør give anledning til bekymring, da EU’s grænseværdier for udendørs luft ikke bliver overskredet.

Partiklerne kan fjernes med ventilation og udluftning, men da lysene afgiver flere sodpartikler, når de blafrer end når de brænder stabilt, er det en dårlig løsning at lade vinduet stå åbent, mens man brænder lys. Et udenlandsk studie fra 2022 viser, at ventilationsbehovet for to levende lys svarer til ventilationsbehovet for en person.

De fleste partikler fra levende lys er salte

En nyere undersøgelse, som Teknologisk Institut m.fl. har udført for Miljøstyrelsen, viser, at langt de fleste partikler, som kommer fra et lys, der brænder godt og stabilt, er salte.

- De er således meget anderledes end de partikler, som stammer fra cigaretter og bilos, som man ofte har sammenlignet med. Vi formoder, at disse salte er mindre skadelige end kulstofpartikler, men det kræver yderligere undersøgelser endeligt at fastslå, understreger faglig leder ved Teknologisk Institut Jacob Ask Hansen.

En anden væsentlig pointe er, at lysene afgiver flest partikler, når de tændes og slukkes. Det er derfor vigtigt at lufte ud, når man slukker lysene. 

- Vi har også undersøgt, om man ved at ændre sammensætningen af voks og væge kan nedbringe emissionerne, men det har vist sig at være svært at nedbringe den på alle parametre samtidigt, fortæller Jacob Ask Hansen.

Forskningsprojektet CANDLE, finansieret af Innovationsfonden, har målt partikel- og gasudledningen fra fem forskellige typer bloklys. Undersøgelsen viser, at der er meget stor forskel på udledningen alt efter kombinationen mellem voks og væge. Undersøgelsen bekræfter desuden, at der frigives væsentligt flere sodpartikler til indeklimaet, hvis lyset blafrer, end hvis det brænder roligt. Du kan læse mere om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside og se de første resultater i denne forskningsartikel fra 2021.

Aarhus Universitet har som led i projektet undersøgt udledningernes betydning for sundhed og helbred, men resultaterne herfra er ikke publiceret endnu (2022). 

De samlede data skal gøre det muligt at udvikle levende lys, som påvirker indeklimaet mindst muligt. 

Forsker anbefaler at undgå levende lys

Der er som nævnt ingen forskning, der endnu kan afgøre, i hvilken grad levende lys er skadelige for mennesker. Professor dr.med. og leder af Institut for Folkevidenskab, Steffen Loft, holder sig til forsigtighedsprincippet.

- Ultrafine kulstofpartikler er givet skadelige, og det er vanskeligt at forstille sig, at man kan undgå, at de dannes, når stearinlys brænder i hjem, hvor der er mennesker omkring. Udover ultrafine partikler udleder stearinlys, uanset hvordan de brænder, kvælstofdioxid, som med sikkerhed er skadeligt for lungerne. Jeg tænder derfor kun levende lys til jul og fødselsdage. Ellers holder jeg mig til de kunstige stearinlys, siger han.

Han henviser til, at de fleste af de undersøgelser, der foreligger i mennesker og dyr rent faktisk giver støtte til, at der kan være væsentlige helbredseffekter.

I 2015 var Steffen Loft med til sammen med DTU at undersøge partikelforureningen i 56 husstande. De 78 deltageres lungefunktion blev undersøgt, og den viste, at dem, der var udsat for mange ultrafine partikler fra levende lys, havde en smule ringere lungefunktion end de andre.

- Et tysk studie har vist noget tilsvarende, men vi ved ikke med sikkerhed, om det skyldes stearinlysene, siger Steffen Loft, der tilføjer, at dyr for eksempel mus, der udsættes for partikler fra stearinlys, får påvirket lungerne.

Steffen Loft anbefaler derfor, at man så vidt muligt undgår at bruge stearinlys både på arbejdspladsen og i hjemmet.

Et studie fra 2017 på Københavns Universitet har f.eks. vist, at en enkelt udsættelse for partikler fra stearin giver mere betændelse i lungerne på mus og flere celleskader end samme mængde dieselpartikler.

Ligeledes har et studie fra 2018 vist, at gentagen udsættelse for partikler fra stearinlys gav åreforkalkning og aldringstegn i miltceller hos særligt følsomme mus, hvilket dieselpartikler i samme mængder ikke gjorde.

Læs mere om de to studier i Miljø og Sundhed nr. 3 fra 2018. (udgivet af Sundhedsstyrelsen) 

 

Levende lys virker beroligende

En mindre svensk undersøgelse fra 2014 har på den anden side vist, at afgasning fra stearinlys kan have en positiv effekt på hjerterytmen. Det behøver ikke være selve partiklerne, der gør det. Det kan også skyldes, at man forbinder lugten af stearinlys med noget hyggeligt og rart.

Det er dog værd at have med i overvejelserne, når man beslutter sig for at tænde eller ikke tænde levende lys.

Der er stor forskel på effekten af forskellige partikler i indeluften. En undersøgelse fra 2018  viser, at partikler fra at riste brød påvirker blodtrykket, mens stearinlys og pølsestegning ikke har nogen virkning.

Virker generende på mennesker med astma og kol

De færreste raske mennesker vil føle sig generet af stearinlys, men det siger ikke noget om, hvorvidt det er skadeligt eller ej.

Folk med lungesygdomme som KOL eller astma rapporterer om direkte ubehag ved at opholde sig i rum med levende lys. Det samme gælder for folk med sarte slimhinder.

Ifølge Sundhed.dk vil 7-10 procent af befolkningen på et tidspunkt i livet få astma. Astma-Allergi Danmark påpeger, at mange med astma og allergi oplever en forværring af symptomer, når de er i nærheden af levende lys. Det kan således gå ud over produktiviteten på arbejdet. 

Derfor bør arbejdspladsen tage eventuelle klager over levende lys alvorligt og i fællesskab vurdere betydningen af levende lys versus kunstigt lys. Det gælder selvfølgelig også eventuelle henvendelser om problemstillingen fra plejehjemsbeboere, forældre i skoler og daginstitutioner og andre bygningsbrugere.

Ph.d. Karin Rosenkilde Laursen, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, har undersøgt 36 astmatikeres reaktioner på partikler fra madlavning og levende lys sammenlignet med ren luft. Resultatet blev offentliggjort i 2021. Konklusionen er, at partikler fra levende lys og madlavning fører til højere grad af inflammation blandt mænd. Desuden gav det øget hoste, næseirritation og døsighed blandt både mænd og kvinder. Læs mere om undersøgelsen på Realdanias hjemmeside, og se forskningsartiklen her.


Senest revideret den 21. november 2023