Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Love og regler

Der findes en række bestemmelser og regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være på kontorer.

Lovgivningen udstikker en række generelle anbefalinger og minimumskrav til belysning, støj, temperatur og luftkvalitet i kontorbygninger. Nedenfor er samlet en række eksempler på nogle af de betingelser, indeklimaet i kontormiljøer skal opfylde.

  • Belysningen ved længere tids læsning og skrivning bør være på 500 lux på arbejdsemnet, mens en lysstyrke på 200 lux som regel er tilstrækkeligt ved lejlighedsvis kontorarbejde.
  • En længerevarende lydstyrke på over 85 dB kan give høreskader. Støjen i et møbelleret kontorlokale bør ikke være højere end 70 dB. Ligeledes bør efterklangstiden ikke overskride 0,6 sekunder i kontorer på under 70 m3.
  • Temperaturen giver sjældent anledning til gener, hvis den ved stillesiddende arbejde ligger mellem 20 og 22°C.
  • Luften skal være så ren som mulig. På faste arbejdssteder skal der ifølge Arbejdstilsynet være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk. Tilførslen skal sikre frisk luft på arbejdsstedet og er som udgangspunkt et krav om komfort. Tilførslen skal imidlertid også fjerne fx mindre, spredte forureninger fra mennesker og materialer. Er tilførslen af frisk luft gennem vinduer ikke tilstrækkelig, skal tilførslen ske ved mekanisk ventilation. Mængden af kuldioxid (CO2) bør ikke være højere end 1000 per million dele luft (ppm), og koncentrationen af ozon bør ikke overskride 0 ppm. Ifølge bygningsreglementet kræver det særlige overvejelser, om naturlig ventilation er tilstrækkelig i kontorrum til mange personer, eller om det skal suppleres med mekanisk ventilation. Energistyrelsen anbefaler et luftskifte på mindst 7-10 liter pr. sekund/person i kontorbygninger. En kontorbygning med 200 ansatte skal således ventileres med mindst 5.040 m3/time.

Lovteksterne

Kravene og retningslinjerne til indeklimaet på arbejdspladser, herunder kontorer, er nærmere beskrevet følgende steder:

  • Arbejdsmiljøloven udstikker overordnede krav til arbejdsstedet, og hvordan indeklimaet skal være.
  • Byggeloven og herunder Bygningsreglementet 2018 har til formål at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
  • Arbejdstilsynet har udformet nogle mere konkrete vejledninger på baggrund af de generelle retningslinjer for arbejdsmiljøet og indeklimaet, der slås fast i Arbejdsmiljøloven og Byggeloven.

Senest revideret den 12. januar 2021