Del: - -

Krav og regler

Lovgivningen opstiller en række krav og retningslinjer for belysningen på arbejdspladser.

Det er Arbejdstilsynet, som fastsætter lovkravene til belysning på jeres arbejdsplads. Overordnet set gælder det, at belysningen skal opsættes, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Generelt gælder, at arbejds- og opholdsrum skal være velbelyste med både dagslys og kunstig belysning, så folk ikke oplever gener på grund af forkert lys i lokalet.

Belysningsstyrken, der måles i lux, skal passe til den type arbejde, der udføres. Ved de fleste former for arbejde ligger de krævede værdier på mellem 200 og 500 lux, men specielt lyskrævende arbejdsopgaver skal foregå i en belysningsstyrke på 1000 eller 1500 lux.  Kravene er fastlagt ud fra personer med et normalt syn og skal måles på det objekt, der er genstand for arbejdet. Her er nogle konkrete eksempler fra Arbejdstilsynet:

Gange og trapper

100 lux

Bedømmelse af farveprøver

1.500 lux

Kassepladser i banker

500 lux

Svejsning

300 lux

Kontorarbejde, vedvarende læsning

500 lux

Biblioteksreoler (på bogryggene)

200 lux

   
   

Generelle regler fra Arbejdstilsynet

Ifølge Arbejdstilsynet skal der normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning skal opsættes, så arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Belysningen må ikke flimre, blænde eller give generende reflekser eller afgive generende varme. Arbejdstilsynet anbefaler desuden, at lysets evne til at gengive farver ikke bør være mindre end 80 Ra i rum, hvor mennesker opholder sig i længere tid. 

I kan læse mere i Arbejdstilsynets vejledning nr. A.1.5 og få overblik over, om der er nogle områder, hvor I evt. har brug for en nærmere gennemgang og forbedring af belysningen. De relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet er:

Regler i Bygningsreglementet

Bygningsreglementet kræver, at arbejdsrum og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys, skal arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje forsynes med dagslysstyring.

Det betyder, at lyskilder og armaturer skal være så energieffektive som muligt, uden at det går ud over kvaliteten af lyset. Tilfredsstillende lys afhænger af de aktiviteter og arbejdsopgaver, som planlægges i rummet.

Kravet om dagslys skal desuden ses i sammenhæng med almene sundhedsmæssige aspekter af dagslyset. Mængden af dagslys har endvidere indflydelse på energiforbruget til elektrisk belysning.

De generelle regler er beskrevet i Kapitel 18: Lys og udsyn.

De konkrete krav til kunstig belysning er beskrevet i Dansk Standards EN 12464:2021 - Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. I den seneste revision fra 2021 er der indført et afsnit om lysdesign, som omhandler krav, overvejelser og tiltag i forbindelse med lysdesign og projektering af belysningsanlæg. 

EU offentliggjorde i 2019 en ny standard for tilstrækkeligt dagslys, som er blevet indarbejdet i den danske lovgivning. Standarden hedder DS/EN 17037 - dagslys i bygninger.

Aalborg Universitet BUILD har i 2008 udgivet en anvisning SBi-anvisning 220 om Lysstyring. Anvisninger kan søges frem her og kræver login.

Nødbelysning

Nødbelysning er en sag for sig selv. Hertil skriver Arbejdstilsynet: "Hvis arbejdet er af en sådan art, at det kan være forbundet med en særlig fare, hvis belysninger svigter, skal der være indrettet en forsvarlig nødbelysning, der sikrer den nødvendige orientering." 

Lovkravene til nødbelysning er defineret i DS/EN 1838 Belysning – Nødbelysning og DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange. Det er desuden beskrevet i Bygningsreglementets Kapitel 5 Brand. 


Senest revideret den 21. november 2023