Del: - -

Støj udefra

Støj fra trafik, byggepladser, legende børn og udvendige installationer kan trænge ind i bygninger og forstyrre arbejdet. Støjen kan ofte reduceres med støjskærme og lydisoleringer. Få styr på regler og find inspiration til løsninger her.

Ifølge Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning nr. 96, § 23, skal arbejdsrum "under hensyn til arbejdets art være forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt, kulde og varme samt mod støj og vibrationer."

Bygningsreglementet kræver, at der isoleres mod støj fra trafik i nybyggeri. Med lukkede vinduer må der højst måles 33 dB i nye boliger, skoler, sygehuse, daginstitutioner, plejehjem, døgninstitutioner og lign. Er vinduerne åbne, må der højst måles 46 dB. Grænsen er 38 dB på kontorer - der er ingen grænser for støj ved åbne vinduer. De nærmere bestemmelser fremgår af Bygningsreglementets vejledninger på området.

Hvor kommer støjen fra?

Der er god grund til at få dæmpet støjen - også selvom den kommer udefra. Helbred og koncentrationsevne påvirkes af støj - Læs mere om det i artiklen: Hvorfor forstyrrer støj.

Problemer med støj kan stamme fra larm udefra som f.eks. trafik, byggeri og udvendige installationer. Generende lyde kan også forplante sig mellem lokaler, der ligger op ad hinanden. Støjproblemerne kan løses på flere måder, og ofte er det nødvendigt at kombinere forskellige metoder for at opnå det bedste resultat.

Det bedste er at forhindre, at støjen overhovedet opstår. Hvis det ikke er muligt, bør man forsøge at hindre støjen i at brede sig og nå ind i bygningen.

Trafikstøj og støjskærme

Støjskærme mellem den udvendige støjkilde og bygningen er en måde at bremse støjen på. Er der generelle problemer med trafikstøj, kan kommunen eventuelt inddrages i en løsning. Læs i denne folder fra Miljøstyrelsen, hvad kommunen skal og kan gøre for at dæmpe trafikstøj. De mest effektive løsninger er ifølge en rapport fra COWI at lægge støjdæmpende asfalt på vejen eller sænke fartgrænsen.

Vejdirektoratet har besluttet fra 1. januar 2020 at anvende en nyudviklet klimavenlig asfalt, som har en større og mere holdbar støjreduktion end tidligere produkter på markedet. Nylagt asfalt på statsvejene vil dermed reducere støjen med 2,3 dB, som dog langsomt klinger af over tid.

Stammer de generende lyde fra tekniske installationer, kan man undersøge om driftstiderne kan ændres, så de kører på tidspunkter, hvor de ikke generer. Alternativt kan de indkapsles og/eller støjisoleres.

Opstår støjproblemerne hos en nabobygning, skal man være opmærksom på, at der er miljøkrav om, hvor kraftig støjudledningen må være. Se mere om grænserne på Miljøministeriets hjemmeside.

Lydisolering af bygningen

For at minimere den støj, der trænger ind i arbejdsrummene, kan man opsætte særlig lydisolering på facader og de indre vægge. Støj trænger dog først og fremmest igennem tynde bygningsdele og utætheder. Gå derfor bygningen igennem for eventuelle utætheder i facaden. 

Støjdæmpende vinduer virker

Der er stor forskel på, hvor godt vinduer beskytter mod støj. Der findes særligt udviklede lydisolerende vinduer. Forskellig glastykkelse i inder- og yderruder kan for eksempel dæmpe støjen.

Sådan nogle vinduer har Social- og Sundhedsskolen Fyn på afdelingen i Odense City. Skolen ligger ud til Vestre Stationsvej, der er meget trafikeret. Vinduerne ud mod vejen isolerer mod tre gange så meget støj som almindelige termoruder. Administrativ medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant Pernille Wulff-Johansen er godt tilfreds.

- Vi kan overhovedet ikke høre vejen, når vinduerne er lukkede. I øjeblikket er bygningen over for ved at blive revet ned. Det kan vi heller ikke høre, siger hun.

I 2017-19 er der udviklet et nyt produkt, en såkaldt lydskodde, der kan monteres udenpå et eksisterende vindue. Skodden tillader udluftning samtidig med, at støjen reduceres. En test i Folehaven i København målte ekstrem trafikstøj udefra på 72 dB, men indenfor var den 33 dB, når skodden var lukket, og 43 dB, når lydskodden var åben for frisk luft. Læs mere her.

Ventilationsventiler kan også støjdæmpes

Lyden kan trænge gennem ventilationsventiler i vinduerne. Når det larmer udenfor, kan I lukke vinduer og ventiler og i stedet lufte ud i pauserne. Er støj et vedvarende problem, kan I skifte ventilerne ud med særligt støjabsorberende ventiler, der lukker luften ind og holder støjen ude.

Vælger I at skifte vinduer, kan I også overveje de såkaldte "russervinduer". De virker samtidig energibesparende, da ventilationen passerer lodret mellem to ruder. Derved bliver luften varmet op om vinteren og kølet ned om sommeren, mens den passerer naturligt gennem vinduet. Samtidig er støjens vej gennem vinduet længere, og støjen bliver derved dæmpet.

På Skolen i Sydhavnen, der blev bygget i 2017-2019, har man anvendt oplukkelige vinduespartier med integreret lyddæmpning, der gør det muligt at åbne vinduerne uden at trafikstøj trænger ind i skolens lokaler.

Indret smart

Undgå at trappeopgange eller andre rum med støjende aktiviteter ligger op ad lokaler, hvor arbejdet kræver ro. Ved planlægningen af byggeri kan man med fordel placere rum, der ikke er følsomme over for støj, ud mod den støjbelastede side af bygningen. Det gælder f.eks. toiletter og køkkener.


Senest revideret den 12. september 2023