Del: - -

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation skifter luften gennem vinduer, døre, udluftningsventiler, revner og sprækker. Derved kan temperaturforskelle og vindkræfter skabe et luftskifte i bygningen, uden brug af ventilatorer. Vinduer og ventiler kan ofte åbnes og lukkes automatisk efter behov målt på parametre som temperatur og luftens indhold af CO2.

Naturlig ventilation er den mest simple måde at tilføre frisk luft på, og det sker gennem vinduer, døre, ventiler og sprækker rundt omkring i bygningen. Det kan både fungere manuelt og med automatisk styring. Bør kun vælges, hvis udeluften er ren.

Læs om erfaringer med forskellige ventilationsløsninger under cases og inspiration.

I nogle tilfælde kan automatikken overstyres af brugerne selv. I ældre bygninger har man normalt kun manuel styring. Her kan det være en fordel at lufte ud i pauser, eller når der ikke er folk til stede. På den måde undgår man generende træk. Desværre glemmer mange at lufte tilstrækkeligt ud.

Læs også:

Ved naturlig ventilation har bygningens udformning og åbningernes form og placering en væsentlig indflydelse på virkemåden.

Temperatur og vind styrer udluftningens effekt

Naturlig udluftning fungerer ved hjælp af temperaturforskelle og vindkræfter. Jo større temperaturforskel mellem inde og ude, jo hurtigere kan man skifte luften, ligesom vind kan øge effekten. Udbyttet afhænger desuden af, hvordan ventilationsåbningerne i bygningen er placeret.

Traditionelt skelner man mellem tre forskellige principper for naturlig ventilation:

  • ensidet ventilation 
  • tværventilation 
  • opdriftventilation 

Ensidet ventilation

Hvis der kun er åbninger i den ene af et rums ydervægge, er der tale om ensidet ventilation. F.eks. vil der være ensidet ventilation i et rum med et enkelt, åbentstående vindue og med lukket dør til en tilstødende korridor.

Effektiviteten er begrænset ved denne form for naturlig ventilation, og derfor anbefales ensidig ventilation som tommelfingerregel kun, hvis rumdybden ikke overstiger 2,5 gange rumhøjden.

Tværventilation

Man bruger begrebet tværventilation for naturlig ventilation, der driver luft udefra ind gennem åbninger i vindsiden, og ud gennem åbninger i læsiden. Det er det, der forekommer, når vi laver gennemtræk.  

Der kan etableres tværventilation i et rum, når der er åbninger i to eller flere ydervægge eller tagflader. Som tommelfingerregel kan tværventilation etableres, når rumdybden er højest 5 gange rumhøjden.

Opdriftventilation

Opdriftventilation vil sige, at varm indeluft stiger opad i aftrækskanalerne og dermed fjerner luft fra bygningens rum.

Den totale luftmængde som strømmer gennem rummet vil være afhængig af ventilationsåbningernes areal, højdeforskellen mellem åbningerne og temperaturforskellen mellem ude- og indeluften.

Begrænsninger for naturlig ventilation

En ulempe ved naturlig ventilation er tab af varme, men der udvikles løbende nye løsninger.

Blandt andet bruges ventilationsvinduer som et led i naturlig ventilation. Her udnytter man den varme, som påvirker luften mellem vinduesglassene, så den friske luft om vinteren varmes op af solen, inden den lukkes ind i rummet. Om sommeren lukkes den varme luft ud, og frisk luft direkte ind.

Naturlig ventilation bør kun vælges, hvis luften udefra er ren, dvs fri for skadelige partikler. Naturlig ventilation bør derfor ikke vælges i områder med forurenende industri eller meget trafik.

Læs også ekspertens gode råd om naturlig ventilation.


Senest revideret den 19. april 2020