PCB, helbred og grænseværdier

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Det er en af verdens 12 farligste miljøgifte. PCB blev forbudt i byggematerialer i 1977 og som isoleringsmateriale i kondensatorer i lysstofarmaturer i 1986.

PCB kan optages i kroppen gennem mad, ved indånding og hudkontakt. Det er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden som tungmetaller. PCB har en halveringstid i kroppen på op til 10 år.

Sundhedsrisiko ved PCB i kroppen

PCB medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men efter lang tids påvirkning er der risiko for:

  • Hudproblemer
  • Leverskader
  • Skader på skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem

PCB er som stofgruppe klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af International Agency for Research on Cancer (IARC).

Nyeste viden om PCB i indeluft

I 2011 vedtog regeringen en handleplan med 19 initiativer. Formålet var blandt andet at kortlægge problemets omfang, pege på de mest hensigtsmæssige løsninger og afdække de helbredsmæssige risici ved PCB i blodet.

En del af indsatsen har nu resulteret i ny viden og nye anbefalinger. Sundhedsstyrelsen oplyser, at indholdet af PCB i blod og modermælk i gennemsnit er cirka 75 pct. lavere i dag, end det var i 70’erne.

Forbuddet mod at anvende PCB ser således ud til at have den forventede virkning på befolkningen som helhed. Men folk, der er udsat for en høj eksponering af PCB i indeklimaet, optager fortsat PCB i blodet. Derfor er der stadig grund til at reducere koncentrationen af PCB i indeklimaet.

En række danske forskere har undersøgt internationale studier om PCB eksponering i arbejdsmiljøet. (Risk of disease following occupational exposure to Polychlorinated Biphenyls).

I rapporten står der: “Indtil videre er der ingen evidens for, at PCB-udsættelse i indeklimaet medfører øget sygdomsrisiko.”

Medforfatter professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, siger dog:  
- Høje eksponering for PCB i arbejdsmiljøet har medført kliniske tegn på forgiftning og andre alvorlige sundhedsskader.

Han fortsætter:
- Der er dog ingen risiko for akut forgiftning ved de koncentrationer, man ser i indeklimaet i dag. Men vi må stadig anbefale en afhjælpning af de høje eksponeringer i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for PCB

I slutningen af 2013 kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til, hvornår og hvordan der bør skrides ind med handling.

Man måler koncentrationen af PCB i indeluften i nanogram(ng) pr. m3. Her er en kort sammenfatning:

  • >3000 ng PCB/m3: Kilderne til PCB bør fjernes eller forsegles, og midlertidige tiltag som ventilation, rengøring og regulering af temperaturen bør sættes i gang med det samme.
  • 300-3000 ng PCB/m3: Midlertidige tiltag bør sættes i gang med det samme. Der laves en prioritering af mere varige tiltag. Lokaler, der bruges af børn og unge, prioriteres højest, ligesom de lokaler, der bruges i længst tid af de enkelte brugere.

Sundhedsstyrelsen skønner, at der ikke er nogen øget helbredsrisiko forbundet ved mindre end 300 ng PCB/m3 selv ved lang tids ophold. Se hele notatet om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger. Embedslægen kan evt. rådgive om sundhedsrisikoen ved PCB i indeklimaet i de aktuelle bygninger.


Senest revideret den 21. februar 2020