Det kan I gøre for at afhjælpe PCB

I bygninger, hvor der er konstateret for høj koncentration af PCB i luften, skal der sættes en række midlertidige tiltag i gang. I kan begynde med at sænke temperaturen og lufte ud - men vær forsigtig med ventilationen.

Læs om grænseværdierne og betydning for helbredet i artiklen PCB, helbred og grænseværdier og om permanente løsninger i artiklen Find og fjern PCB.

Der er med de nye grænseværdier mulighed for at prioritere de permanente løsninger, så man får mest sundhed for pengene. Der er ingen tidsgrænse for, hvornår de permanente løsninger skal laves. Men så snart, man kender til forhøjet indhold af PCB, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der sættes midlertidige tiltag i værk, der kan sænke indholdet af PCB i luften. Mange af metoderne kan indarbejdes i den daglige rutine og drift.

Metoderne er beskrevet i to nye SBi-anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut 2013 og i en rapport fra 2011 med titlen ”Afhjælpningstiltag ved forhøjede PCB-niveauer i indeklimaet” fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Socialministeriet.

Det anbefales at sætte flere af følgende tiltag i gang:

Sænk temperaturen

Høje temperaturer øger afdampningen af PCB fra overflader til luften. Koncentrationen kan fordobles ved en temperaturstigning fra 18oC-24oC.

Derfor giver det god mening at sænke temperaturen - eventuelt ved at bruge solafskærmning. Der er højere koncentration af PCB i indeluften om sommeren end om vinteren.

Luft ud - vær forsigtig med ventilation

Frisk luft udefra vil sænke koncentrationen af PCB. Konkret anbefales det at lufte grundigt ud tre gange om dagen.

Et godt ventilationsanlæg kan også bruges, men med omtanke. Kontakt en specialist i ventilation og PCB, inden der skrues op for ventilationen.

Visse ventilationstyper, afhængig af forholdene, kan øge koncentrationen af PCB, mens utætte ventilationskanaler kan fordele forureningen til andre ellers uinficerede bygningsdele.

Er der udendørs fuger med PCB i nærheden af indsugningsluften, kan man også risikere at suge forurenet luft ind.

Gør grundigt rent to gange om ugen

PCB i indeluften består både af gasarter og PCB, der er knyttet til partikler i luften - for eksempel støv.

Rengøring kan reducere mængden af partikler og mindske koncentrationen af PCB på de overflader, som PCB er vandret til.

Der er ikke forsket i virkningen af rengøring i sig selv, men kun i rengøring som supplement til andre tiltag. Statens ByggeforskningsInstitut anbefaler på baggrund af det i sin anvisning 241 en indledende hovedrengøring og to grundige rengøringer om ugen, hvor alle overflader tørres af med en fugtig klud. Der bør bruges HEPA-filter ved støvsugning. Ventilationsåbninger og -kanaler skal også gøres rene. Klude og andet, der har været i direkte kontakt med primære kilder til PCB, må ikke bruges til at gøre rent på andre overflader. Rengøringspersonale skal bruge overtræksdragt og handsker.

Afdæk primære kilder

Fuger kan dækkes med alufolie. Det reducerer afgasning, og det forhindrer direkte kontakt med huden. (F.eks. børn, der piller). Er der PCB-udslip fra lækkede kondensatorer i lysstofarmaturer, skal de fjernes.

PCB er som regel vandret ud i andre materialer. Via luften kan inventar, gardiner, gulve og lignende være inficeret. De skal rengøres eller om muligt fjernes. Plastikoverflader er særligt modtagelige for PCB.

Luftrensere vil i begrænset omfang kunne fjerne PCB fra luften, men metoden giver andre udfordringer i forhold til indeklimaet. Læs vores tema om luftrensere.


Senest revideret den 20. april 2020