Bedre indeklima - bedre skole

Eleverne bliver hurtigere og bedre til at løse opgaver, når indeklimaet forbedres. Elevernes præstationer kan forbedres med op til 14 pct., hvis man fordobler ventilationsraten fra et lavt niveau. Potentialet er stort, for seks ud af ti skoler er dårligt ventileret.

Bedre ventilation og mere moderate temperaturer i de danske skoler ville ikke alene øge trivslen blandt eleverne. Det ville også mindske sygefraværet og forbedre præstationerne.

Det viser flere undersøgelser. En af dem er fra 2015 og er gennemført på fire skoler i Århus af specialestuderende på Institut for Ingeniørvidenskab på Århus Universitet. De har fået vejledning af lektor Steffen Petersen i samarbejde med Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut.

5. klasses elever løste en række 10 minutter tests i løbet af 14 dage. Halvdelen af tiden fik de frisk luft tilført fra decentrale ventilationsanlæg. Når der blev tilført frisk luft, kunne eleverne i gennemsnit løse op til syv pct. flere opgaver i løbet af de 10 minutter. Med andre ord, så havde eleverne nemmere ved at koncentrere sig om deres skoleopgave, når de fik frisk luft.

Eleverne lagde ikke selv mærke til, at de havde en ringere koncentrationsevne – og de bemærkede heller ikke forskellen i indeklimaet.

- De skoler, vi udvalgte, er helt almindelige danske folkeskoler, hvad angår indeklima. Set i lyset af vores undersøgelse, er det derfor bekymrende, at vi ser et CO2-niveau, der er to til tre gange så højt, som det man i dag tillader i nybyggeri, siger Steffen Petersen.
(Kilde: Indoor Air)

Plads til 14 procent forbedring

Den århusianske undersøgelse stemmer overens med konklusionen i rapporten om indeklima i skoler, som DTU lavede i 2011 for fagforbundet FOA. I den fremgår det, at man kan forbedre elevernes præstationer med op til 14 procent ved at fordoble ventilationsraten fra et lavt niveau.

Potentialet er enormt, fordi mere end halvdelen af de danske skoler ventilerer klasseværelserne for ringe.

Det svarer populært sagt til, at halvdelen af de danske skoleelever inden 9. klasse kunne være ét år foran pensum.

For dårlig ventilation på skolerne

Rapporten fra DTU refererer blandt andet til to undersøgelser på henholdsvis 320 skoler en sensommerdag og 80 skoler 14 dage i november. 

56 procent af de pågældende skoler havde et CO2 niveau i klasserne, der ligger over 1000 ppm. (parts per million) 1000 ppm svarer til Arbejdstilsynets anbefalede maksimum grænse for indeluft og til Bygningsreglementets krav til nye skoler og daginstitutioner.  Udenfor er der ca. 380 ppm.

Halvdelen af de undersøgte skoler havde ingen mekanisk ventilation. De havde et gennemsnit på 1740 ppm CO2 i klasseværelserne. Selvom lærerne oplyste, at de ofte luftede ud, kom de færreste under 1000 ppm.

Ventilation har stor betydning for præstation 

Rapporten referer desuden til flere forskellige undersøgelser, der dokumenterer sammenhængen mellem præstationsevnen, ventilation og temperatur.

Hvis man øger ventilationsraten fra 6 liter per sekund (l/s) per elev til 10 l/s, vil skoleeleverne præstere ni procent bedre. Hvis man skal under en ppm-værdi på 1000, skal ventilationsraten ligge på over 7-8 l/s pr person.

En anden undersøgelse viser, at elevfraværet steg fra 10 til 20 procent, da man hævede indholdet af CO2 med 1000 ppm.

Ventilation og nationale test

DTU prøvede i 2013 at sammenkøre viden om ventilationstypen på mere end 230 skoler med elevernes sygefravær og resultater i de nationale test.

Elever på skoler med både udsugning og indblæsning viste sig at have lavere sygefravær og signifikant bedre resultater i de nationale test, end skoler med ingen eller mere simple ventilationstyper. (Kilde: Sammenhæng mellem luftkvalitet i grundskoler og elevers indlæring, DTU.)

Temperaturen skal helst ikke ligge for højt

Temperaturen er også væsentlig. Især bør man undgå overophedning. For hver 1⁰C temperaturen nærmer sig 21⁰C fra 25⁰C øges præstationen af koncentrationskrævende opgaver med 2-4 procent.

Der er ingen undersøgelser af, hvordan indeklimaet påvirker skolelærernes præstation. Det er påvist, at indeklimaet påvirker kontoransattes præstation, om end i mindre omfang end skoleelevernes.

Realdania udgave i 2017 en samlet rapport fra DTU om indeklimaets betydning for skoleelever. Den kan du hente her.


Senest revideret den 14. oktober 2020