Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Del: - -

Love og regler

Der findes en række bestemmelser og regler, der fastsætter, hvordan arbejdsforholdene skal være i daginstitutionen.

Lovgivningen udstikker en række generelle anbefalinger og minimumskrav til belysning, støj, temperatur og luftkvalitet i daginstitutionsbygninger. Nedenfor er samlet en række eksempler på nogle af de betingelser, indeklimaet i daginstitutioner skal opfylde.

  • Kravene til belysning afhænger af arbejdsopgaverne og fremgår af Dansk Standards EN 12464:2021 - Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. I den seneste revision fra 2021 er der indført et afsnit om lysdesign, som omhandler krav, overvejelser og tiltag i forbindelse med lysdesign og projektering af belysningsanlæg.
  • En længerevarende lydstyrke på over 85 dB kan give høreskader. Efterklangstiden i rummene bør ikke overskride 0,4 sekunder, da det ellers forværrer larmen fra børnene.
  • Temperaturen giver sjældent anledning til gener, hvis den ved lav fysisk aktivitet ligger mellem 20 og 22 °C. I rum med høj aktivitetsniveau kan temperaturen godt være et par grader lavere.
  • Ventilationen skal sikre et godt og sundt indeklima. Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal være mindst 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr. voksen, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal. Samtidig skal det sikres, at CO2 indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 pct. CO(1000 ppm). 

Lovteksterne

Kravene og retningslinjerne til indeklimaet på arbejdspladser og herunder daginstitutioner er nærmere beskrevet følgende steder:

  • Arbejdsmiljøloven udstikker overordnede krav til arbejdsstedet, og hvordan indeklimaet skal være.
  • Byggeloven og herunder Bygningsreglementet har til formål at sikre, at bygninger opføres og indrettes, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.
  • Arbejdstilsynet har udformet nogle mere konkrete vejledninger på baggrund af de generelle retningslinjer for arbejdsmiljøet og indeklimaet, der slås fast i Arbejdsmiljøloven og Byggeloven.

Senest revideret den 20. april 2023